Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x NT$0 {{ item.unit_point }} Point
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}
重要安全性資訊
本安全性準則可協助您安全操作 One More 電源充電器,確保您的個人安全,並降低起火、觸電或受傷的風險。
 • 請務必徹底遵守指示和警告。
 • 請先詳閱本使用手冊中的所有指示,再開始操作充電器。
 • 請勿打開裝置;內部未含任何可維修零件。
 • 請勿在熱源、熱氣出風口、陽光直射位置附近長時間操作電源充電器。充電器必須在溫度介於 0°C-35°C (32°F-95°F) 之間的室內環境使用。
 • 請勿用紙張或其他材料覆蓋充電器,以免妨礙充電器散熱。
 • 為了避免人員受傷和財物損失,不使用時,請拔下充電器上的輸入電源線。
 • 使用期間,需有人員在旁。
 • 正常運作期間,充電器可能會變燙。因此操作期間或操作後不久,拿取充電器請務必小心。
 • 操作充電器時,請定時檢查輸入和輸出傳輸線是否穩固連接。如果電源線鬆脫,可能會異常發熱,並損壞充電器。
 • 請勿在潮濕環境中使用充電器,例如在浴缸、水槽或游泳池附近。
 • 操作充電器前,請先確認欲充電裝置的電源需求,以錯誤電壓或瓦數充電可能會損壞裝置。